Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Publication - News
SOME ISSUES RELATING TO THE ENTERPRISE PHYSICAL SEAL (09/03/2021)
According to the Law on Enterprises 2020, the seal of an enterprise can be a physical seal or a digital signature. The use of digital signatures will almost certainly ensure the authenticity of documents issued by the enterprise, but perhaps businesses will still have to keep the habit of using physical seals in the near future, when not all transactions can be concluded by electronic means. This article will present some issues relating to the enterprise physical seal under the current law that many businesses are interested in.
  Detail
Publication - News
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CON DẤU VẬT LÝ CỦA DOANH NGHIỆP (09/03/2021)
Theo Luật Doanh nghiệp 2020, dấu của doanh nghiệp có thể là con dấu vật lý hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số. Việc sử dụng chữ ký số sẽ đảm bảo gần như chắc chắn tính xác thực của tài liệu do doanh nghiệp phát hành, song có lẽ doanh nghiệp sẽ vẫn phải giữ thói quen sử dụng con dấu vật lý trong tương lai gần, khi không phải giao dịch nào cũng có thể được xác lập bằng phương tiện điện tử. Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề về con dấu vật lý theo pháp luật hiện hành mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm.  Detail
Publication - News
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ DẤU DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 (08/30/2021)
Theo thông lệ tại Việt Nam, dấu là công cụ quan trọng để xác thực tính pháp lý của các tài liệu do doanh nghiệp phát hành. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy không cần thiết phải có sự can thiệp quá chi tiết của cơ quan Nhà nước vào việc sử dụng và quản lý dấu của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) đã quy định theo hướng mở rộng quyền tự quyết liên quan đến dấu của doanh nghiệp. Bài viết này trình bày 05 ĐIỂM MỚI VỀ DẤU DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020.  Detail
Publication - News
NEW POINTS ON THE CORPORATE SEAL UNDER THE LAW ON ENTERPRISES 2020 (08/30/2021)
As is customary in Vietnam, the corporate seal is an important tool to verify the legality of documents issued by enterprises. However, as practice shows, it is not necessary to have too detailed intervention of state agencies in the use and management of the corporate seal. On that basis, the Law on Enterprises 2020 (effective from 01 January 2021) takes the direction of expanding the right of enterprises to self-determination related to the corporate seal. This article presents 05 new points the corporate seal under the Law on enterprise 2020.
  Detail
Tạp chí Khoa học và Phát triển – “Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng: Không dễ tìm sự cân bằng” (08/21/2021)

  Detail
Publication - News
LI-XĂNG NHÃN HIỆU VÀ RỦI RO NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI “NGOÀI Ý MUỐN” (08/14/2021)
Li-xăng nhãn hiệu (hay chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu) và nhượng quyền thương mại (“NQTM”) là hai trong số các hoạt động mà doanh nghiệp có thể thực hiện nhằm khai thác tài sản trí tuệ và mở rộng phạm vi kinh doanh. Bởi tính chất tương tự và có phần chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM, nên thực tế có không ít tiền lệ NQTM “ngoài ý muốn”, dẫn đến các doanh nghiệp phải gánh chịu những hậu quả bất lợi.

  Detail
Publication - News
TRADEMARK LICENSING AND THE RISK OF “INADVERTENT” FRANCHISING (08/14/2021)
Trademark licensing (or transfer of trademark use right) and franchising are two of the activities a business can undertake to exploit its intellectual property and expand its business scope. Because of the similarity and overlap between trademark licensing and franchising, in practice, there have been many “inadvertent” franchising precedents, leading to companies having to suffer adverse consequences.  Detail
Publication - News
SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG SAU GẦN 02 NĂM XẢY RA ĐẠI DỊCH COVID-19 (08/12/2021)
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh trên quy mô toàn cầu. Từ những ngày đầu tiên, COVID-19 đã được viện dẫn như là "sự kiện bất khả kháng" (“SKBKK”), một trong những căn cứ để miễn trừ trách nhiệm trong hợp đồng phát sinh từ việc hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi đại dịch đã trở nên quen thuộc và sẽ còn là một phần của cuộc sống trong tương lai gần, thì việc cho rằng COVID-19 là SKBKK không còn hợp lý nữa. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày quan điểm rằng bên vi phạm hợp đồng hiện tại chỉ có thể dựa vào các điều khoản về SKBKK để được miễn trách nếu có thể chứng minh rằng vi phạm đó (i) được gây ra bởi hệ quả từ COVID-19 (ii) một cách khách quan, không thể lường trước, và không thể khắc phục.


  Detail
Previous  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  Next

Publication - News
News
Notification
Publication
Recruiment
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go