Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on promulgation of certain solutions for supporting enterprises and residents to ease the impact of the COVID-19 pandemic
(Ngày đăng: 2021-10-28)

LEGAL UPDATE

BẢN TIN PHÁP LUẬT

On behalf of the National Assembly Standing Committee, National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue signed Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on promulgation of certain solutions for supporting enterprises and residents to ease the impact of the COVID-19 pandemic, which takes immediate effect as from its signing date, 19 October 2021 (“Resolution No. 406”).

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, có hiệu lực ngay vào ngày ký, ngày 19/10/2021 (“Nghị quyết Số 406”).
 

Resolution No. 406 consists of 03 Articles regulating certain solutions on tax exemption and reductionfor supporting enterprises and residents to ease the impact of the COVID-19 pandemic with the following specific contents:

Nghị quyết Số 406 bao gồm 03 Điều chủ yếu quy định một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 với các nội dung cụ thể như sau:

1. A reduction of 30% in the payable corporate income tax amount of 2021 will be given to each taxpayer regulated by the Law on Corporate Income Tax that has a turnover of not greater than VND 200 billion in 2021 and a decrease in revenue in 2021 as compared to the revenue in 2019.

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

However, the decrease in revenue in 2021 as compared to the revenue in 2019 will not prevail as a criterion for reduction of payable corporate income tax if the taxpayer has just been established, engaged in consolidation, merger, partial division, or full division in the tax periods of 2020 or 2021.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

2. Exemptions from personal income tax, value-added tax, and other payable taxes incurred in production and business of the months in the third and fourth quarters of 2021 shall be granted for households and individuals engaged in production and business in districts affected by the COVID-19 pandemic in 2021 subject to decision of the President of People’s Committee of the province or central-affiliated city. Such tax exemptions do not apply to income and revenue from provision of software products and services; digital content products and services related to entertainment, video games, digital movies, digital photos, digital music; digital advertising.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

3A reduction of value-added tax from 01 November 2021 to the end of 31 December 2021 shall be applied to the following goods and services: (i) Transport services (railway transport, water transport, aviation transport, other road transport); accommodation services; food and drink services; services of travel agencies, tour operators and services supporting or related to promotion and organization of tours; (ii) Publishing products and services; cinematographic services, production of television programme, sound recording and music publishing; works of art and services for composing, arts, and entertainment; services of libraries, archives, museums and other cultural activities; sports, recreation and entertainment services. The goods and services mentioned in category (ii) above do not include publishing software, and goods and services provided in online form.

Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây: (i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) nêu trên không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Subject to the applied tax accounting method, the value-added tax reduction will be given as follows:

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau:

3.1 If the credit method (deduction method) is used, the enterprise or organization will be eligible for a reduction of 30% in VAT rate;

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng;

3.2 If the direct method (payable VAT amount equals given rate multiplied by revenue) is used, the enterprise or organization will be eligible for reduction of 30% in the rate for direct VAT calculation.

Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

4. Exemptions of late payment interest incurred in 2020 and 2021 on debts of taxes, land use levies, and land rents shall be granted to enterprises and organizations (including affiliated entities, places of business) that incur losses in 2020.

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

This provision does not apply to cases where the late payment interest has been paid.

Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Notes: The contents in this Legal Update are for informational purposes only and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem.

Lưu ý: Nội dung tại Bản Tin Pháp Luật này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng cho bất kì mục đích tư vấn pháp luật nào. Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Luật sư của mình để được tư vấn về các vấn đề cụ thể.

Bookmark and Share
Relatednews
Attorney Le Quang Vinh won double individual awards by WTR 1000 2022
MR. TRAN ANH HUNG – MANAGING PARTNER OF BROSS & PARTNERS RECOGNIZED AS ONE OF VIETNAM’S TOP 100 LAWYERS BY ASIA BUSINESS LAW JOURNAL.
NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
Decree No. 123/2020/ND-CP 123/2020/ND-CP and Circular No. 78/2021/TT-BTC
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VÀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
ELECTRONIC CONTRACTS AND LIFE INSURANCE
DECISION NO. 27/2021/QD-TTG ON LAND RENT REDUCTION IN 2021
GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ
LEGAL VALIDITY OF DIGITAL SIGNATURES
ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP

Publication - News
News
Notification
Publication
Recruiment
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go