Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Publication
ASSOCIATE - HANOI OFFICE (08/22/2022)
BROSS & Partners is currently recruiting for the qualified Associate (Hanoi Office)
  Detail
Publication
MR. TRAN ANH HUNG – MANAGING PARTNER OF BROSS & PARTNERS RECOGNIZED AS ONE OF VIETNAM’S TOP 100 LAWYERS BY ASIA BUSINESS LAW JOURNAL. (01/04/2022)
BROSS & Partners is delighted to announce that Mr. Tran Anh Hung – Managing Partner has been listed in Vietnam’s Top 100 Lawyers (The A-List) for two consecutive years 2021 – 2022 by Asia Business Law Journal.
  Detail
Publication
ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP (09/20/2021)
Ngày 26/03/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, có hiệu lực cùng ngày, nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020 (“Nghị định 31/2021”).
  Detail
Publication
MARKET ACCESS CONDITIONS APPLIED TO FOREIGN INVESTORS UNDER DECREE NO. 31/2021/ND-CP (09/20/2021)
On 26 March 2021, the Government of Vietnam issued Decree No. 31/2021/ND-CP, effective on the same day, to detail and guide the implementation of a number of articles of the Law on Investment 2020 (“Decree 31/2021”).
  Detail
Publication
SOME ISSUES RELATING TO THE ENTERPRISE PHYSICAL SEAL (09/03/2021)
According to the Law on Enterprises 2020, the seal of an enterprise can be a physical seal or a digital signature. The use of digital signatures will almost certainly ensure the authenticity of documents issued by the enterprise, but perhaps businesses will still have to keep the habit of using physical seals in the near future, when not all transactions can be concluded by electronic means. This article will present some issues relating to the enterprise physical seal under the current law that many businesses are interested in.
  Detail
Publication
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CON DẤU VẬT LÝ CỦA DOANH NGHIỆP (09/03/2021)
Theo Luật Doanh nghiệp 2020, dấu của doanh nghiệp có thể là con dấu vật lý hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số. Việc sử dụng chữ ký số sẽ đảm bảo gần như chắc chắn tính xác thực của tài liệu do doanh nghiệp phát hành, song có lẽ doanh nghiệp sẽ vẫn phải giữ thói quen sử dụng con dấu vật lý trong tương lai gần, khi không phải giao dịch nào cũng có thể được xác lập bằng phương tiện điện tử. Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề về con dấu vật lý theo pháp luật hiện hành mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm.  Detail
Publication
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ DẤU DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 (08/30/2021)
Theo thông lệ tại Việt Nam, dấu là công cụ quan trọng để xác thực tính pháp lý của các tài liệu do doanh nghiệp phát hành. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy không cần thiết phải có sự can thiệp quá chi tiết của cơ quan Nhà nước vào việc sử dụng và quản lý dấu của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) đã quy định theo hướng mở rộng quyền tự quyết liên quan đến dấu của doanh nghiệp. Bài viết này trình bày 05 ĐIỂM MỚI VỀ DẤU DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020.  Detail
Publication
NEW POINTS ON THE CORPORATE SEAL UNDER THE LAW ON ENTERPRISES 2020 (08/30/2021)
As is customary in Vietnam, the corporate seal is an important tool to verify the legality of documents issued by enterprises. However, as practice shows, it is not necessary to have too detailed intervention of state agencies in the use and management of the corporate seal. On that basis, the Law on Enterprises 2020 (effective from 01 January 2021) takes the direction of expanding the right of enterprises to self-determination related to the corporate seal. This article presents 05 new points the corporate seal under the Law on enterprise 2020.
  Detail
1 | 2 | 3  Next

Publication - News
News
Notification
Publication
Recruiment
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go