Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
DECISION NO. 27/2021/QD-TTG ON LAND RENT REDUCTION IN 2021
(Ngày đăng: 2021-10-12)

The Prime Minister of Vietnam issued Decision No. 27/2021/QD-TTg on land rent reduction in 2021 for those affected by the Covid-19 pandemic, which takes immediate effect as from its signing date, 25 September 2021 (“Decision No. 27/2021”).

Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có hiệu lực ngay vào ngày ký, ngày 25/09/2021 (“Quyết Định Số 27/2021”).

Decision No. 27/2021 consists of 06 Articles regulating the beneficiaries, level of reduction, dossiers, and procedures for reduction of land rents in 2021 due to affection of the COVID-19 pandemic with the following specific contents:

Quyết Định Số 27/2021 bao gồm 06 Điều chủ yếu quy định về đối tượng, mức giảm, hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất của năm 2021 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Eligible Beneficiaries

    Đối Tượng Được Giảm Tiền Thuê Đất

   1.1 Article 2 of Decision No. 27/2021 stipulates that the beneficiaries eligible for land rent reduction consist of organizations, units, enterprises, households, and individuals being directly leased land from the State under decisions of or agreements with competent state agencies in the form of annual land rent payment (“Tenants”).

    Điều 2 Quyết định số 27/2021 quy định các đối tượng được giảm tiền thuê đất bao gồm: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (“Người Thuê Đất”).

    1.2 The eligible beneficiaries under Decision No. 27/2021 also include cases where the Tenant is otherwise not eligible for land rent exemption or reduction and cases where the Tenant is receiving a reduction in land rent according to the law on land and other relevant laws.

    Đối tượng được giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021 bao gồm cả trường hợp Người Thuê Đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp Người Thuê Đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

2. Land Rent Reduction Level

    Mức Giảm Tiền Thuê Đất

    2.1 Decision No. 27/2021 provides for 30% reduction of land rent payable in 2021 for the above-mentioned Tenants, but does not reduce the amount of land rents owed in the years before 2021 and late payment interest (if any).

    Quyết định số 27/2021 giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với những Người Thuê Đất nêu trên, nhưng không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

    2.2 The above land rent reduction is calculated on the payable land rents in 2021 according to the applicable law. In the case the Tenant is already receiving a reduction in the land rent, the reduction of 30% of the land rent shall be calculated on the payable land rent after the reduction has been made in accordance with the law.

    Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp Người Thuê Đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

3. Land Rent Reduction’s Application

    Hồ Sơ Giảm Tiền Thuê Đất

    To carry out the procedures for land rent reduction, the Tenant shall prepare the following dossier:

    Để thực hiện thủ tục giảm tiền thuê đất, Người Thuê Đất cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

   3.1 The application letter for land rent reduction in 2021 of the Tenant made according to the form attached to Decision No. 27/2021; and

    Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất theo mẫu đính kèm Quyết định 27/2021; và

    3.2 A copy of the land lease decision or the land lease agreement of the competent state agency.

    Bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Land Rent Reduction’s Procedures

    Thủ Tục Giảm Tiền Thuê Đất

   In order to receive a reduction in land rent, after preparing the dossiers, the Tenant shall carry out the procedures as follows:

   Để được giảm tiền thuê đất, sau khi chuẩn bị hồ sơ, Người Thuê Đất cần thực hiện theo thủ tục như sau:

   4.1 The Tenant shall submit 01 set of the application for land rent reduction (via electronic or other methods) to the tax authority, Management Board of Economic Zone, Management Board of Hi-Tech Park and other agency as prescribed by law within from 25 September 2021 to 31 December 2021; In the case the application is submitted from 01 January 2022 or later, the Tenant will not be reduced the land rent according to Decision No. 27/2021.

   Người Thuê Đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021; trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27/2021.

   4.2 Base on the land rent reduction application submitted by the Tenant; within 30 days from the date of receipt of a complete and valid dossier, the competent agencies shall determine the reduced land rent amount and issue a decision on land rent reduction in accordance with the law on land rent collection.

   Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do Người Thuê Đất nộp; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

   4.3 In the case the Tenant has been decided by a competent authority to be reduced the land rent according to Decision No. 27/2021, but then the state management agencies discovered through inspection and verification that the Tenant was not eligible for reduction in land rents according to Decision No. 27/2021, the Tenant must refund the reduced land rents to the State budget and the late payment interest calculated on the reduced amount as prescribed by the law on tax administration.

  Trường hợp Người Thuê Đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định 27/2021 nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc Người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 27/2021 thì Người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

   4.4 In the case the Tenant has already paid land rents for 2021, but after the authority competent to determine and decide to reduce the land rents finds that there is an excess of the paid land rent, then the Tenant may be deducted the overpaid amount on the land rents of the following period or the following year in accordance with the law on tax administration and other relevant laws; in the case there are no subsequent land rent payments, the overpaid amounts shall be set off or refunded according to the law on tax administration and other relevant laws.

  Trường hợp Người Thuê Đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Notes: The contents in this Legal Update are for informational purposes only and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem.

Lưu ý: Nội dung tại Bản Tin Pháp Luật này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng cho bất kì mục đích tư vấn pháp luật nào. Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Luật sư của mình để được tư vấn về các vấn đề cụ thể.

 

 

Bookmark and Share
Relatednews
Attorney Le Quang Vinh won double individual awards by WTR 1000 2022
MR. TRAN ANH HUNG – MANAGING PARTNER OF BROSS & PARTNERS RECOGNIZED AS ONE OF VIETNAM’S TOP 100 LAWYERS BY ASIA BUSINESS LAW JOURNAL.
NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
Decree No. 123/2020/ND-CP 123/2020/ND-CP and Circular No. 78/2021/TT-BTC
Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on promulgation of certain solutions for supporting enterprises and residents to ease the impact of the COVID-19 pandemic
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VÀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
ELECTRONIC CONTRACTS AND LIFE INSURANCE
GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ
LEGAL VALIDITY OF DIGITAL SIGNATURES
ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP

Publication - News
News
Notification
Publication
Recruiment
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go