Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Hiểu biết căn bản về Chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam (Geographical Indication in VietNam)
(Ngày đăng: 2018-06-20)

1. Đặc điểm pháp lý của chỉ dẫn địa lý

 

(a) Khái niệm: chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. 

Quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý thuộc về nhà nước.
 
(b) Điều kiện bảo hộ: 
 
(i) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý; và
 
(ii) sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định
 
(c) Đối tượng không được bảo hộ: 
 
(i) Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
 
(ii) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 
(iii) Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 
(iv) Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
 
(d) Cơ sở phát sinh quyền: phải nộp đơn đăng ký và quyền độc quyền (Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý) có hiệu lực vô thời hạn.
 
(e) Yêu cầu cơ bản đối với đơn yêu cầu bảo hộ:
 
(i) Tên gọi, dấu hiệu mang chỉ dẫn địa lý và sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
 
(ii) Bản mô tả tính chất, danh tiếng và chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
 
(iii) Bản đồ khu vực địa lý có chỉ dẫn địa lý
 
(f) Hành vi xâm phạm quyền độc quyền chỉ dẫn địa lý: 
 
(i) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
 
(ii) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý;
 
(iii) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó.
 

 

2. Giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

 

Vì bản thân chỉ dẫn địa lý có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, đặc biệt là một trong hai biến thể của nhãn hiệu là nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể vì vậy có thể dẫn đến khả năng xung đột pháp luật giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu. Nguyên tắc giải quyết xung đột được quy định tại điều 80.3 Luật SHTT 2005 theo đó chỉ dẫn địa lý sẽ bị từ chối bảo hộ nếu nó trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm

 

Hai tình huống cụ thể dưới đây có thể được sử dụng để từ chối bảo hộ đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý:

(i) Các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam cho sản phẩm trùng hoặc tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, với ngày bắt đầu được bảo hộ sớm hơn ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, kể cả các nhãn hiệu được bảo hộ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

(ii) Các nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận là nhãn hiệu nổi tiếng.

 

Trường hợp tìm thấy nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu biết để có ý kiến về việc đăng ký chỉ dẫn địa lý trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký thông báo, trong đó nêu rõ quyền phản đối đăng ký chỉ dẫn địa lý của chủ sở hữu nhãn hiệu nếu có đủ căn cứ chứng minh chỉ dẫn địa lý thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 80 của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

3. Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý là một công việc phức tạp và tỷ mỉ. Cụ thể, cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 

  • Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý (theo mẫu của Cục SHTT)
  • Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm, 2 bản
  • Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, 2 bản
  • 10 mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng với kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm (trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ).

 

Yêu cầu đối với bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm:

 

(i) Liệt kê các tính chất/chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định - được xác định bằng các chỉ tiêu cảm quan, định tính, định lượng về vật lý, hoá học, sinh học, có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc bằng chuyên gia theo một phương pháp thử xác định; và/hoặc(ii) Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định - được xác định thông qua sự biết đến sản phẩm đó một cách rộng rãi trong giới tiêu dùng liên quan, có khả năng kiểm chứng được; và

(iii) Điều kiện địa lý tạo nên tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bao gồm các yếu tố độc đáo về khí tượng, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác; các yếu tố độc đáo về kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, bao gồm cả quy trình sản xuất truyền thống của địa phương (có thể bao gồm một, một số hoặc tất cả các công đoạn, từ sản xuất nguyên liệu, chế biến nguyên liệu đến tạo ra sản phẩm và có thể gồm cả công đoạn đóng gói sản phẩm, nếu công đoạn đó có ảnh hưởng đến tính chất/chất lượng, danh tiếng của sản phẩm), nếu quy trình đó là nhân tố tạo ra và duy trì tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, trong đó có các thông tin rõ ràng và chi tiết đến mức có thể kiểm tra được (nếu trong các thông tin nêu trên có các thông tin bí mật, bí quyết kỹ thuật chưa được bộc lộ hoặc chưa được biết đến một cách rộng rãi bên ngoài địa phương thì người nộp đơn có quyền từ chối cung cấp các thông tin chi tiết về bí mật, bí quyết đó nếu không được cam kết bảo mật các thông tin đó theo yêu cầu của mình); và

(iv) Mối quan hệ hữu cơ giữa tính chất/chất lượng đặc thù và danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nêu trên.

(v) Người nộp đơn còn phải chuẩn bị thêm tài liệu xác nhận rằng các thông tin về tính chất/chất lượng/danh tiếng là có căn cứ và xác thực (kết quả khảo nghiệm, nghiên cứu, điều tra…).

 

Yêu cầu đối với bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý:

 

Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý phải thể hiện đầy đủ thông tin tới mức có thể xác định chính xác vùng địa lý hội đủ các điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm. Bản đồ có thể được nộp kèm theo tài liệu mô tả về khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

 

4. Xét nghiệm hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ được thẩm định về hình thức trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu được chấp nhận hình thức nó sẽ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp trong vòng 2 tháng kể từ ngày chấp nhận hợp lệ và sẽ được xét nghiệm nội dung trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố.

 

5. Cấp, đăng bạ và công bố văn bằng bảo hộ

 

Chỉ dẫn địa lý được chấp nhập bảo hộ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và giấy chứng nhận này có hiệu lực vô thời hạn tính từ thời điểm cấp. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cũng có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu bên thứ 3 chứng minh được rằng các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

 

 

Xem chi tiết tại http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=11FA792B064CE13047258202001E8DF0

 

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners cũng là công ty luật sở hữu trí tuệ đầu tiên phát hiện và tư vấn trực tiếp cho UBND tỉnh Đắc Lắk cách tiến hành các biện pháp pháp lý hủy bỏ 2 đăng ký nhãn hiệu bởi một doanh nghiệp ở tình Quảng Đông, Trung Quốc có hành vi chiếm đoạt chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột ở Trung Quốc và cuối cùng Việt Nam thành công trong việc hủy 2 đăng ký nhãn hiệu trên tại Cơ quan nhãn hiệu Trung Quốc (CTMO).Vụ việc này đã được báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đồng loạt đưa tin năm 2011, trong đó bao gồm VTV, VnExpress, Sài Gòn Giải Phòng Online,… tại một số link sau:

 
 
 
 
 
 

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu phân tích pháp lý chi tiết của chúng tôi cho UBND tỉnh Đắc Lắk, vui lòng truy cập đường link sau để biết chi tiết

 
 

Trong trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ vinh@bross.vn; contact@bross.vn hoặc điện thoại 0903 287 057.

 

 

Bookmark and Share
Relatednews
(PHẦN 4/4) HIỂU TOÀN DIỆN PHÁP LUẬT BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN CỦA VIỆT NAM DƯỚI DẠNG HỎI ĐÁP
(Phần 1/4) Hiểu toàn diện pháp luật bản quyền tác giả và quyền liên quan của Việt Nam dưới dạng hỏi đáp
(Phần 2/4) Hiểu toàn diện pháp luật bản quyền tác giả và quyền liên quan của Việt Nam dưới dạng hỏi đáp
(Phần 3/4)Hiểu toàn diện pháp luật bản quyền tác giả và quyền liên quan của Việt Nam dưới dạng hỏi đáp
9条有助于在越南成功地注册品牌
Bross & Partners is honored to be named in WTR1000 and the World Trademark Review 2019
Xung đột nội sinh giữa quyền nhân thân và quyền tài sản từ 2 vụ tranh chấp bản quyền tác giả đình đám Tinh Hoa Bắc Bộ và Thần Đồng Đất Việt bị bộc lộ và đề xuất của Bross & Partners nhằm giải quyết bế tắc giữa giới nghệ sĩ và nhà đầu tư
9 Best Tips and Tricks to Help You Successfully Register Trademark or Brand in Vietnam
CANADA CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN THỨ 104 CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ MADRID
9 Mẹo hay giúp bạn đăng ký thành công nhãn hiệu (thương hiệu) ở Việt Nam
Đề xuất sửa đổi khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam bởi Bross & Partners đã được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số tháng 3/2019

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go